Gebruiksvoorwaarden

Lees aandachtig


Door naar www.cbre.be ("Site") te gaan, bevestigt u dat u een zakelijke gebruiker bent die ouder is dan 18 jaar en toestemming hebt om deze Site te gebruiken, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle volgende gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden"). 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot de Site, behalve wanneer er afzonderlijke voorwaarden en bepalingen zijn die relevant zijn voor bepaalde delen van deze Site, die op de betreffende pagina van de Site zijn aangegeven. Als u niet akkoord gaat met het naleven van deze Voorwaarden, dient u deze Site niet te gebruiken. Voor alle duidelijkheid: in deze Voorwaarden zijn verwijzingen naar "wij", "ons", "ons", "onze" en "onszelf" verwijzingen naar CBRE Limited en aan haar gelieerde ondernemingen of groepsmaatschappijen.  

Deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid ("Privacybeleid"), beschikbaar op https://www.cbre.be/nl-be/over-cbre/privacy-policy, beschrijven de basis waarop wij bepaalde persoonlijke informatie van u verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Uw gebruik van deze site betekent dat u de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden begrijpt en accepteert. 

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en zullen een kopie van de gewijzigde Voorwaarden op deze Site plaatsen. U bent gebonden aan dergelijke bijgewerkte Voorwaarden vanaf het moment dat ze op deze Site worden geplaatst. Wij raden u aan deze Site en deze webpagina regelmatig te bezoeken om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle wijzigingen die zijn aangebracht.

1. Toegang

Wij behouden ons het recht voor om bepaalde delen van deze site te beperken tot goedgekeurde geregistreerde gebruikers. In het geval dat een deel van de Site vereist dat u zich bij ons registreert voordat u toegang krijgt, stemt u ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot een gebruikersnaam en wachtwoord, evenals uw naam, adres, telefoonnummer en een geldig e-mailadres ("Accountinformatie"). U stemt ermee in om uw accountinformatie bij te werken als dat nodig is om deze accuraat te houden. CBRE zal uw Accountinformatie gebruiken in overeenstemming met haar Privacybeleid.  

U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account. CBRE is niet verantwoordelijk voor verliezen die voortvloeien uit het ongeoorloofd gebruik van uw account en u gaat ermee akkoord CBRE schadeloos te stellen voor ongeoorloofd, ongeoorloofd of illegaal gebruik van uw account.

2. Licentie om de site te gebruiken 

CBRE verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Site in overeenstemming met deze Voorwaarden. Elk gebruik van de Site dat niet specifiek is toegestaan onder deze Voorwaarden is strikt verboden.

3. Intellectuele eigendom 

U erkent dat CBRE eigenaar is van of een licentie heeft voor alle titels en auteursrechten in en op de inhoud van deze site. Alle titel- en intellectuele eigendomsrechten in en op alle gelicentieerde inhoud op deze site zijn eigendom van de respectieve eigenaren van de inhoud en kunnen worden beschermd door toepasselijke wetten en verdragen op het gebied van auteursrecht of andere intellectuele eigendom en onderhevig zijn aan gebruiksbeperkingen onder dergelijke wetten of verdragen.  

U mag deze Site gebruiken voor uw informatie en interne zakelijke doeleinden en u mag een kopie maken van de pagina's van deze Site, maar alleen voor intern zakelijk gebruik, en op voorwaarde dat u alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen intact houdt. Elke wijziging, overdracht, verhuren, huren, kopiëren of gebruik van de inhoud van deze Site voor openbare of commerciële doeleinden (anders dan intern zakelijk gebruik) is verboden. De volgende zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van CBRE: CBRE en haar ontwerplogo, evenals bepaalde andere CBRE-handelsmerken, dienstmerken, grafische voorstellingen en logo's (gezamenlijk de "CBRE-handelsmerken") die gebruikt worden in verband met de levering van producten en diensten door CBRE. De site kan handelsmerken, dienstmerken, grafieken en logo's van derden bevatten. U krijgt geen enkel recht of licentie met betrekking tot de CBRE-handelsmerken of de handelsmerken van derden.

4. Beperkingen 

U gaat ermee akkoord dat dit niet het geval is: (i) de Site gebruiken om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren, over te dragen, weer te geven of te distribueren op eender welk medium of via eender welke methode zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CBRE; (ii) de inhoud van deze Site kopiëren, opslaan, bewerken, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden of op eender welke manier wijzigen; of (iii) onze Site gebruiken op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden.  

U gaat ermee akkoord dat dit niet het geval is: (a) zich voordoen als een persoon of entiteit of een verkeerde voorstelling van zaken geven van uw relatie met een andere persoon of entiteit; (b) zich bezighouden met spamming, overstroming, het verzamelen van e-mailadressen of andere persoonlijke informatie, spinnen, screen scraping, database scraping, of enige andere activiteit met als doel het verkrijgen van lijsten van gebruikers of andere informatie, met inbegrip van met name eigendomslijsten die beschikbaar zijn via de Site; (c) kettingbrieven of piramideschema's via de Site verzenden; (d) proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot andere computersystemen via de Site; of (e) de Site gebruiken op een manier die de Site kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of benadelen of het gebruik en genot van de Site van een andere partij kan verstoren.

5. Privacybeleid en indiening van informatie 

Tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, is uw gebruik van deze site onderworpen aan het Privacybeleid van CBRE. Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die onder ons privacybeleid valt, wordt al het materiaal dat u naar de site verstuurt of op de site plaatst, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. CBRE heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Alle communicatie en ander materiaal dat u naar deze site verzendt of op deze site plaatst, is en blijft ons eigendom en door het verzenden ervan stemt u ermee in dat wij dit materiaal voor welk doel dan ook mogen gebruiken, zonder dat wij u daarvoor enige vergoeding verschuldigd zijn.

6. Disclaimer 

De Site wordt u aangeboden "zoals het is". Elk gebruik van deze Site is op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit CBRE alle garanties uit, expliciet of impliciet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden). CBRE geeft geen verklaringen of garanties dat deze site vrij is van corruptie, aanvallen, virussen, interferentie, hacking of andere veiligheidsinbreuken.  

Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken, wordt deze Site gratis aan u verstrekt en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze Site (of het niet kunnen gebruiken ervan) of enige informatie op deze Site. Alle eigendomsinformatie op deze Site is onderhevig aan de mogelijkheid van fouten, weglatingen, prijswijzigingen, huur- of andere voorwaarden, voorafgaande verkoop, lease of financiering, of terugtrekking zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele projecties, meningen, veronderstellingen of schattingen op deze Site zijn bijvoorbeeld alleen bedoeld als voorbeeld en kunnen geen weergave zijn van de huidige of toekomstige prestaties van een in de lijst opgenomen onroerend goed. Uw fiscale en juridische adviseurs dienen samen met u een eigen onderzoek uit te voeren naar alle panden die op deze Site staan vermeld en alle voorgenomen transacties met betrekking tot dezelfde panden.

7. Aansprakelijkheid
 

Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van CBRE voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.  

CBRE is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, algemene, bijzondere, incidentele, gevolg-, voorbeeld- of andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, beschadiging van bestanden, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies) in verband met de Site op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de Site, zelfs als CBRE op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door CBRE of anderen zal leiden tot een garantie en noch u, noch een derde partij kan vertrouwen op dergelijke informatie of advies.

8. Vrijwaring 

U zult CBRE vrijwaren en gevrijwaard houden tegen alle verliezen, kostenclaims, eisen of kosten (direct of indirect) die voortvloeien uit (i) elke claim dat uw werking, bezit of gebruik van de Site of een deel ervan in strijd is met deze Voorwaarden op welke wijze dan ook of enig materiaal of informatie die u ons verstrekt, inbreuk maakt op het auteursrecht of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; of (ii) uw gebruik of misbruik van de Site.

9. Algemeen
 

U gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan alle relevante wetten die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site.  

CBRE of haar zakelijke partners kunnen advertenties of promotiemateriaal op of via de Site presenteren. Uw omgang met, of deelname aan promoties van adverteerders op of via de Site is uitsluitend tussen u en die derde partij en uw deelname is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen die aan die advertentie of promotie zijn verbonden. CBRE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijk materiaal van derden op de Site.  

Links op deze Site en andere websites die wij exploiteren, kunnen leiden naar websites van derden. De inhoud, nauwkeurigheid en functie van dergelijke websites valt buiten de controle van CBRE en wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid voor deze websites aanvaarden, noch onderschrijven wij de inhoud van dergelijke websites van derden. In het bijzonder zullen alle transacties die u met dergelijke externe website-exploitanten heeft, onder de voorwaarden en bepalingen (indien van toepassing) van die website-exploitant vallen.  

De toegang tot de gehele of een deel van de Site kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort. 

Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.  

Het niet uitoefenen door ons van enig recht of rechtsmiddel onder deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.  

Deze Voorwaarden zetten de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen in verband met het gebruik van deze Site uiteen en vervangen alle andere voorwaarden en bepalingen die geacht worden van toepassing te zijn.  

Deze Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en u gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.
© 2012 CBRE, Inc.